شنبه, 11/26/1398 - 10:41 qom-admincb

بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان استان قم به مناسبت41 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
((به یقین کسانی که گفتند پروردگارما خداوندیگانه است ،سپس استقامت کردند؛فرشتگان برآنان نازل می شوند:که نترسیدوغمگین نباشیدوبشارت بادبرشما به آن بهشتی که به شماوعده داده شده است )) آیه ۳۰ازسوره فصلت
بنیان گذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره رمزپیروزی وبقای انقلاب اسلامی رادروصیت نامه سیاسی الهی خوددرانگیزه الهی ووحدت می دانندومی فرمایند:(( بی تردیدرمزبقا انقلاب اسلامی همان رمزپیروزی است ورمز پیروزی راملت می داندونسل های آینده در تاریخ خواهندخواندکه دورکن اصلی آن انگیزه الهی ومقصد عالی حکومت اسلامی واجتماع ملت درسراسر کشورباوحدت کلمه برای همان انگیزه ومقصد.))
وبه ملت شریف ایران وصیت می کنند:(( نعمتی که باجهادعظیم خودتان وخون جوانان برومند تان به دست آوردیدهمچون عزیزترین امورقدرش رابدانیدوازآن حفاظت وپاسداری نماییدودرراه آن که نعمتی عظیم الهی وامانت بزرگ خداوندی است کوشش کنیدوازمشکلاتی که دراین صراط مستقیم پیش می آیدنهراسیدکه :ان تنصرواالله ینصرکم ویثبت اقدامکم.
در گرامی داشت چهل و یکمین بهارپیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی ایران
و پاسداشت چهلمین روز شهادت سرداردل ها والگوی ملت ها شهیدسپهبدحاج قاسم سلیمانی درراهپیمایی حماسی روز۲۲بهمن شرکت خواهیم کردوبرگ زرین دیگری برکتاب قطور انقلاب اسلامی می افزاییم . دربرابر اعطای نعمت صراط مستقیم مکتب انسان سا زامام خمینی ره و انقلاب اسلامی که باامدادهای غیبی الهی وبارهبری های پیامبرگونه حضرت امام خمینی وباحضورامت اسلامی وانقلابی همیشه درصحنه
حاصل شد خداوندقادرمتعال راسپاس گذاریم !وسجده شکر برجای می آوریم وباتبعیت واطاعت از دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای عزیزوحکیم که برگرفته از آموزه های قرآن کریم واهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام است بر تداوم راه سرخ شهیدان وایثارگران پیمان می بندیم وبراین میثاق تاپای جان ایستادگی واستقامت خواهیم کرد!.
انقلاب اسلامی ما ؛همیشه انقلاب مقاومت وایستادگی خواهدماندو باوحدت وتوکل به خداوند متعال وپیروی از ولایت مطلقه فقیه وبصیرت انقلابی پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی رابه دستان مبارک حضرت امام زمان منجی عالم، مهدی موعود علیه السلام می سپاریم وپیروزی نهایی را باتلاش برای تحقق شعار یالثارات الحسین با ظهورآن حضرت جشن می گیریم!وبرعهدخود می ایستیم !وندای الله اکبر طنین انداز می شود!
درآغاز چهل ودومین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وگام دوم انقلاب با اعتقادبراهداف اقتصادمقاومتی ورونق تولید بایدبرای قوی تر شدن فردی واجتماعی درهمه ابعاد به ویژه عرصه اقتصادی وفرهنگی از کوشش بی وقفه وکارشبانه روزی وروحیه بسیجی وجهادی دریغ نکنیم ومدیران ومسوولان کشوردرتمام قوا بایدپیشروترازمردم باشندوازگفتارورفتاری که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز نمایندوازتریبون هایی که باآرای مردم به آن ها رسیده اندرفتارو حرف هاوسخنانی یاس آور برزبان جاری نکنندکه باعث رنجش دوستان وشادی دشمنان و چشم طمع معاندان شود!
واگر روزی مردم انقلابی؛ یقین کنندکه برخی از مسوولان سخنان را ازروی عمدجاری وموضع گیری می کنندآنان را رسواواز مناصب وکرسی هاعزل می کنندوخودراازچشم ملت می اندازند! والبته با دست خود واختیارشان خودرارسوامی کنند، چون با این کارها ذلت وخواری راازخداوند می خواهند!
بایدبعضی از مسوولان وسیاستمداران حواسشان جمع باشدو دست ذلت وسازش ومذاکره به سوی دشمنان دراز نکنندوبداننددشمنان قسم خورده اسلام وانقلاب واین ملت وکشور بامحوریت دولت جنایتکار آمریکا این تروریست بالذات وآدم کش وانگلیس خبیث وصهیونیست هاوبرخی دولت های به ظاهر اسلامی گول خورده جاهل جاه طلب ؛ ذره ای دست از دشمنی ومکروفریب برنداشته اند وبیش از هرزمان باید قدراین ملت عزیزوفداکاررا بدانندودرخدمتگزاری صادقانه و همت وتلاش برای تامین رفاه ورفع مشکلات ونارسایی های آنان کوتاهی وغفلت نورزند!
نفی سلطه؛ استکبارستیزی؛یاری رسانی به مظلومین وستمدیدگان؛سست نشدن وزانونزدن درمقابل دشمنان ؛استقلال طلبی ؛خودباوری؛خودکفایی؛اعتمادبه نفس و اتکا به درون کشور ونفی خودباختگی،وطن دوستی ؛ایمان به خداوند وامدادهای الهی؛ولایت پذیری؛وحدت وهم دلی؛صبرواستقامت؛جوان گرایی؛شهادت طلبی؛ بصیرت جویی وبصیرت افزایی؛پرهیزازنفاق؛روحیه جهادی وکارشبانه روزی وخدمتگزاری مخلص برای مردم ومحرومین ؛ساده زیستی ودوری از اشرافی گری از پیامدها و شاخص های انقلاب اسلامی می باشدو برای مسوولین ومدیران کشور درس هایی همیشگی ونجات بخش می باشدوبایدبر اصول انقلابی و اخلاقی انسانی، پایبندباشندوبودن درمناصب را فرصتی مغتنم برای خدمت شمارند.!
والسلام علیکم
سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت امام علی بن ابیطالب علیهم السلام استان قم
۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸
بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان استان قم به مناسبت41 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

برچسب
مطالب مرتبط