چهارشنبه, 07/07/1395 - 12:02 qom-admincb

لحظه روبرو شدن فرزند شهید سامانلو با ماکت پدر شهیدش