جلسه آموزشی محتوای طرح اعتلای بسیج5 شهریور1398سالن جلسات بسیج فرهنگیان استان قم
جلسه آموزشی محتوای طرح اعتلای بسیج5 شهریور1398سالن جلسات بسیج فرهنگیان استان قم
دومین جلسه با موضوع برنامه ریزی راجع به محتوای طرح اعتلاء بسیج در سازمان بسیج فرهنگیان مورخ 3 شهریور 1398 تشکیل شد.
اختتامیه اردوی جهادی با رویکرد کلاسهای تقویت بنیه علمی با بازدید علمی دانش آموزان سه مقطع تحصیلی ازکارخانه پتوی درخشان چهارشنبه مورخ ۹۸/۵/۳۰
1
2
3
4

مقالات

جلسه سازندگی روز سه شنبه مورخ 11تیر با حضور کارگروه سازندگی ومسئول سازمان برگزار گردید.
جلسه صالحین روز سه شنبه مورخ 11تیر1398 با حضور مسئول سازمان ومدیران نواحی ومسئولین صالحین در محل سازمان برگزار گردید.
این جلسه روز شنبه مورخ 15تیر 1398 با حضور مدیران نواحی ومسئول سازمان برگزار گردید.